Từ khóa: "Chuẩn mực"

2 kết quả

Đạo đức cách mạng - nền tảng gốc của cán bộ, đảng viên

Đạo đức cách mạng - nền tảng gốc của cán bộ, đảng viên

Thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ, đảng viên không thường xuyên  học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất sẽ dần đánh mất mình, đánh mất nền tảng gốc là đạo đức cách mạng, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và là một bước ngắn dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

fb yt zl tw