Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 10:18 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tập trung công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

LCĐT - Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận tại hội trường. Các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XV, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 

*Cần bổ sung giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thành Sinh tham luận tại Đại hội.

Dự thảo Chương trình hành động đã bám sát và cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu của Báo cáo Chính trị và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Chương trình hành động được xây dựng sớm, có cách làm mới, hiệu quả, tập trung được nhiều ý kiến tham gia có chất lượng từ các Đảng bộ trực thuộc và đại biểu dự Đại hội, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực quan trọng, một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến vụ việc nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân.

Chương trình hành động đã đánh giá, lựa chọn đưa các chương trình, đề án trọng tâm, kế hoạch sát thực tiễn, đúng với chủ trương và các nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Đại hội. Các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra cụ thể, rõ ràng, đặc biệt 3 lĩnh vực đột phá trong Báo cáo Chính trị đã được thể hiện đậm nét trong từng nội dung của Chương trình hành động, là cơ sở và định hướng quan trọng để các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện sau Đại hội, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, đối với từng nội dung nêu trong Chương trình hành động, cần làm rõ những giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực. Cụ thể, đối với mục tiêu tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, với những diện tích ứng dụng công nghệ cao cần phải chỉ rõ triển khai ở vùng nào, địa phương nào và gắn với quy hoạch để các địa phương chủ động. Tính toán, cân đối tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản cho phù hợp với xu thế phát triển của ngành lên 7%, do giai đoạn 2022 - 2025 dự báo giá trị ngành thuỷ sản sẽ có sự tăng trưởng cao hơn. Đối với việc thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cần bổ sung nội dung phối hợp thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Lai Châu. Bổ sung một số giải pháp đột phá về việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để có thể chủ động chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và tiến tới tự đảm bảo cân đối thu chi.

Tại mục quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cần có giải pháp về kinh phí để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kiến nghị với Trung ương hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô; nêu cụ thể hơn nội dung “bảo vệ, quy hoạch và quản lý lưu vực sông, nhất là sông Hồng”.

Tại mục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, cần xác định cụ thể mục tiêu đưa học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 ở các điểm trường lẻ về học tại trường chính và xây dựng trường học chất lượng cao.

Tại mục phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa con người Lào Cai, cần bổ sung giải pháp về phát triển thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là giải pháp phát triển các môn thể thao thế mạnh của tỉnh và chú trọng phát triển thể thao thành tích cao.

Tại mục thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, cần bổ sung giải pháp về phát triển mạng lưới y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế cơ sở, để nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tại mục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, cần bổ sung nội dung về tăng cường tiếp xúc đối thoại với Nhân dân theo Quy định 11 -QĐ/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tại mục củng cố xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, đề nghị bổ sung giải pháp, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp.

*Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

 
Đồng chí Phạm Toàn Thắng tham luận tại Đại hội.

Trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh luôn được quan tâm, đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 – 2015 với nhiều đổi mới đã góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đã phát huy dân chủ trong Đảng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện có nền nếp; công tác phát triển đảng viên chú trọng vào nâng cao chất lượng, quan tâm kết nạp đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Công tác cán bộ được quan tâm coi trọng, các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ…

Những năm tới, đất nước sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tiến trình hội nhập quốc tế diễn ra nhanh chóng hơn. Lào Cai cũng đã đề ra nhiều mục tiêu to lớn phát triển tỉnh cho từng giai đoạn, trong đó có các mục tiêu chiến lược lâu dài. Để hiện thực hóa được các mục tiêu đó, yêu cầu quan trọng là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Muốn vậy, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ; nêu cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng về công tác cán bộ. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đổi mới về tư duy, cách làm, khắc phục triệt để những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ một cách đồng bộ từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ; gắn đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.

Chú trọng yếu tố “đầu vào” trong tuyển dụng cán bộ, công chức. Đẩy mạnh thi tuyển công chức theo vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý để chọn người giỏi. Thực hiện nghiêm quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch trong việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quan tâm tạo nguồn cán bộ từ học sinh, sinh viên giỏi là con em các dân tộc của tỉnh hiện đang học ở các trường đại học có chất lượng, sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi ở trong nước và nước ngoài, các nhà khoa học trẻ có tâm huyết mong muốn công tác, cống hiến, phục vụ ở miền núi.
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với các khâu khác như: đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng. Quy hoạch phải đồng bộ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi cao. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, biệt phái đối với cán bộ trong quy hoạch; lựa chọn, có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đối với cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm về công tác cán bộ, trong đó sẽ xem xét trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm làm tốt công tác cán bộ.

* Phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch


Đồng chí Hà Văn Thắng tham luận tại Đại hội.

Lào Cai là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, trong đó bản sắc văn hóa, con người Lào Cai là ưu thế đáng kể của tỉnh những năm qua và trong tương lai. Để khai thác thế mạnh đó, cần phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai gắn với phát triển du lịch bền vững.

Cùng với đó là tập trung xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thể lực, tầm vóc, trí tuệ người Lào Cai, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống. Chú trọng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tạo môi trường thuận lợi để các thế hệ học sinh, vận động viên trẻ, có tiềm năng của Lào Cai được ươm mầm, phát triển.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước và toàn xã hội để đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần của Kết luận số 76 của Bộ Chính trị: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và chú trọng nâng cao vai trò của cộng đồng và cá nhân, bên cạnh sự quản lý của nhà nước trong việc khai thác các giá trị văn hoá làm nguồn lực phát triển du lịch.

Phát huy hiệu quả chương trình “biến di sản thành tài sản”, đầu tư và khai thác đảm bảo sự cân bằng giữa bảo vệ và sử dụng văn hoá để phát triển và thúc đẩy du lịch chất lượng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương.

Đầu tư thực hiện các chương trình bảo tồn và khai thác các di sản văn hoá để xây dựng thành các sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng, các sản phẩm du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế. Thực hiện văn minh trong hoạt động văn hoá, du lịch và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường du lịch, xây dựng thương hiệu các điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và văn minh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược tiếp tục phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch cao cấp, ứng dụng thành tựu đột phá của cách mạng công nghiệp 4.0 vào thúc đẩy phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đáp ứng với xu thế hội nhập quốc tế.

Tiếp tục củng cố, thống nhất và ổn định bộ máy quản lý về văn hoá, thể thao, du lịch các cấp. Gắn kết, tập trung tối đa nguồn lực con người, đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn có năng lực, hiểu biết về văn hoá, thể thao, du lịch. Phát huy sức mạnh nội sinh giữa ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng các chính sách, giải pháp để thu hút lực lượng văn nghệ sỹ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên thể thao tài năng về công tác tại Lào Cai. Tăng cường công tác đào tạo gắn với sử dụng lao động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch bên cạnh việc quán triệt quan điểm văn hoá vừa là nền tảng, là động lực, là nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

*Bổ sung nội hàm 3 đột phá chiến lược phát triển đến năm 2030

Đồng chí Nguyễn Văn Chính tham luận tại Đại hội.

Sau khi nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi nhận thấy trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, cần bổ sung nội hàm 3 đột phá là: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm một số vụ việc gây thất thoát vốn Nhà nước, việc sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, xử lý nghiêm trách nhiệm của những người có liên quan.

Về chủ đề Đại hội, thành tố “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là điểm mới của chủ đề Đại hội lần này. Bởi xây dựng, chỉnh đốn có tầm bao quát rộng hơn, sâu hơn, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh phải đi đôi với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là tất yếu nhưng hai từ “chỉnh đốn” trong hệ thống chính trị khiến nhiều người còn băn khoăn, đề nghị có lối diễn đạt phù hợp, thể hiện rõ hơn điểm mới của chủ đề Đại hội.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, tình hình dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, đề nghị bổ sung “tác động của thiên tai, dịch bệnh” vào phần dự báo tình hình trong nước và bổ sung nội dung “kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng” vào quan điểm thứ nhất trong mục “quan điểm chỉ đạo”. Một nội dung khác là đề nghị làm rõ hơn bản chất, hình thức, vai trò của HTX trong cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay; có chính sách, giải pháp đồng bộ hỗ trợ các HTX, nhất là trong sản xuất nông nghiệp có tính tập trung, sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện hội nhập. Bên cạnh đó, việc đánh giá chương trình xây dựng Nông thôn mới cần thực chất, cụ thể hơn, trong đó cần làm rõ vai trò và đánh giá đúng mức tầm quan trọng của chủ thể nhân dân, tổ chức cuộc sống khoa học, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.

Đề nghị bổ sung phần hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, trong đó phải chỉ rõ rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay ở cấp cơ sở còn yếu, nhất là đấu tranh qua Internet và mạng xã hội; mạng lưới phòng, chống, đấu tranh những quan điểm sai trái, thù địch chưa được quan tâm đúng mức. Một vấn đề khác là hiện tình trạng ngại học nghị quyết vẫn chưa được khắc phục, do đó cần có giải pháp đổi mới phương pháp tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Văn kiện Đại hội XII đã đề cập tới xây dựng Đảng về đạo đức, trong dự thảo báo cáo cũng đã nêu bật một số kết quả, tuy nhiên, đánh giá rõ về sự chuyển biến trong cả nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương trên thực tế còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ.

Tiếp tục cập nhập

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết