Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 09:54 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Gắn kết văn hóa truyền thống dân tộc Mông và Hà Nhì với phát triển du lịch

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du tại hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

Trang phục dân tộc Hà Nhì.

Trang phục dân tộc Hà Nhì.

Mục đích của việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương… Trong đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt ra yêu cầu cụ thể là phải tổ chức xây dựng được mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán dân tộc Mông và Hà Nhì của 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang. Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho các đơn vị liên quan xây dựng hai mô hình. Trong đó, mô hình thứ nhất là “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Mông tại xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang” sẽ được triển khai vào quý III năm 2022 với sự tham gia của 5 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và 65 học viên dân tộc Mông do địa phương đề xuất. Mô hình sẽ tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Mông; Hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Mông; Tổ chức báo cáo kết quả xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Mông xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, tiến hành ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu về quá trình xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Mông xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Mông, tỉnh Hà Giang.

Còn với mô hình thứ hai “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Hà Nhì tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” sẽ triển khai vào quý III năm 2022 với sự tham gia của 7 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và 73 học viên dân tộc Hà Nhì do địa phương đề xuất. Nội dung triển khai sẽ tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Hà Nhì; Hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì; Tổ chức báo cáo kết quả xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, sẽ ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu về quá trình xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì, huyện Bát Xát nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lào Cai.

Quyết định cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện hai mô hình này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lưu ý các đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh cũng như hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét, quyết định.

Nguồn: Báo Đại đoàn kết

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết