Báo Lào Cai
Thứ 3, 24/5/2022, 00:31 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết quan trọng

>>> Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 9 quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai  ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

>>> Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025

>>> Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết sửa đổi khoản 1 điều 1 Nghị quyết 44/2016NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

>>> Nghị quyết bổ sung điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

>>> Nghị quyết ban hành Quy định về  phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

>>> Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết ban hành mức chi đối với huấn luyện viên, vận động viên và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính xách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội các xã có hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019- 2025

>>> Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 16 kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết kéo dài thời gian và tiếp tục thực hiện Nghi quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy giá cụ thể về sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020

>>> Nghị quyết đặt tên đường phố trên địa bàn Bắc Hà và Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020

>>> Nghị quyết danh mục các dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

>> Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai

>>> Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lào Cai

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết