Từ khóa: "trả ơn cuộc đời"

1 kết quả

Trả ơn cuộc đời bằng việc thiện

Trả ơn cuộc đời bằng việc thiện

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận… nhưng vượt lên trên tất cả, họ dành tâm sức để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng và cũng là trả ơn cuộc đời.

fb yt zl tw