Từ khóa: "Sở y tế"

3 kết quả

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức mua sắm, đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức mua sắm, đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế

Trong 3 ngày 18 - 20/3, Sở Y tế đã phối hợp với Viện Phát triển công nghệ tài chính tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, dự toán mua sắm theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và các thông tư, văn bản hướng dẫn.

fb yt zl tw