Từ khóa: "Sáp nhập"

1 kết quả

Lời giải hữu hiệu nào cho bài toán tinh giản biên chế?

Lời giải hữu hiệu nào cho bài toán tinh giản biên chế?

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Tuy nhiên, phần việc này vẫn còn một số bất cập, mâu thuẫn cần sớm được tháo gỡ.

fb yt zl tw