Từ khóa: "Quốc khánh 2/9/2024"

1 kết quả

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Năm 2024, hầu hết các địa phương đều được Chính phủ giao vốn đầu tư công cao hơn so với năm 2023. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố đều thực hiện xây dựng kịch bản, kiểm soát tiến độ giải ngân, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án; đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

fb yt zl tw