Từ khóa: "Phổ biến kiến thức"

3 kết quả

Gần 300 người tham gia các tổ truyền thông cộng đồng ở Sán Chải

Gần 300 người tham gia các tổ truyền thông cộng đồng ở Sán Chải

Việc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng là một trong các nội dung cần thực hiện khi triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN).

fb yt zl tw