Từ khóa: "Nắm tình hình"

2 kết quả

Thành phố Lào Cai: Xây dựng đội ngũ hòa giải cơ sở vững mạnh

Thành phố Lào Cai: Xây dựng đội ngũ hòa giải cơ sở vững mạnh

Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai luôn được chú trọng. Nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân kịp thời được giải quyết, góp phần giảm thiểu các vụ khiếu nại vượt cấp, kéo dài, giúp tình hình an ninh trật tự địa phương được ổn định.

fb yt zl tw