Từ khóa: "Dự án 8 Bắc Hà"

5 kết quả

Bắc Hà: Thành lập hơn 60 tổ truyền thông cộng đồng

Bắc Hà: Thành lập hơn 60 tổ truyền thông cộng đồng

Để triển khai các hoạt động cụ thể về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 8 trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà đã thành lập các tổ truyền thông cơ sở.

fb yt zl tw