Từ khóa: "Chỉnh đốn"

2 kết quả

Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Trong đó, phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII tiếp tục xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đạo đức cách mạng - nền tảng gốc của cán bộ, đảng viên

Đạo đức cách mạng - nền tảng gốc của cán bộ, đảng viên

Thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ, đảng viên không thường xuyên  học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất sẽ dần đánh mất mình, đánh mất nền tảng gốc là đạo đức cách mạng, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và là một bước ngắn dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

fb yt zl tw