Từ khóa: "Chiến thắng phát xít"

3 kết quả

Nhìn từ Chiến thắng 9/5/1945, cảnh giác những biểu hiện trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới

Nhìn từ Chiến thắng 9/5/1945, cảnh giác những biểu hiện trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới

Cùng với việc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, nhân dân Việt Nam phấn khởi chào mừng kỷ niệm các sự kiện quốc tế, trong đó có ngày lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2023) - một sự kiện có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Cách mạng Tháng Tám 1945 của Việt Nam; là minh chứng khẳng định giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

fb yt zl tw