Từ khóa: "Bộ chính trị"

6 kết quả

Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực.

Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) sẽ cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 20/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (25 đầu mối) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

fb yt zl tw