Từ khóa: "Biểu dương"

2 kết quả

Khen thưởng 50 cá nhân điển hình trong thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Khen thưởng 50 cá nhân điển hình trong thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023.

fb yt zl tw