Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 10:22 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc

LCĐT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đặng Xuân Phong trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo Chính trị nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, phát huy nội lực, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, cơ bản vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Quang cảnh Đại hội.

Lào Cai thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vùng và cả nước

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, thực hiện Chương trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế, với 5 đề án trọng tâm, nhờ đó kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 10,08%, vượt mục tiêu Đại hội; năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ đạt 6,31%, song thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vùng và cả nước, tính chung giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng bình quân đạt 9,08%. GRDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng/người, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%.

Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6,07%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha canh tác đạt 80 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, vượt 6,6% mục tiêu Đại hội, trong đó giá trị từ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 260 triệu đồng/ha. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi nhanh, xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 5,57 tiêu chí/xã so với năm 2015; toàn tỉnh có 54/127 xã hoàn thành nông thôn mới, bằng 42,5% tổng số xã, vượt mục tiêu Đại hội.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; từng bước khẳng định là trung tâm luyện kim, hóa chất, phân bón của vùng và cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.180 tỷ đồng (giá 2010), vượt 8% mục tiêu Đại hội, gấp 2 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân 15,2%/năm.

Thương mại nội địa phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa; Khu Kinh tế cửa khẩu được mở rộng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa. Du lịch phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, năm 2019, Lào Cai đón 5,1 triệu lượt khách, vượt 30% so với mục tiêu Đại hội.

Kết cấu hạ tầng, đô thị được đầu tư, phát triển khá, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 26%. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt kết quả cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 170,96 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với giai đoạn trước, bình quân tăng 11%/năm

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao, năm 2020 đạt 9.500 tỷ đồng, gấp 1,72 lần so năm 2015, tăng bình quân 11,5%/năm, vượt 5,6% so mục tiêu Đại hội; cơ chế tài chính công được đổi mới, tăng quyền tự chủ cho cơ sở.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xóa phòng học tạm, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh; đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân. Tốc độ giảm nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% (năm 2016) xuống còn 8,46% (năm 2020), bình quân giảm 5,17%/năm, vượt 1,17% so với mục tiêu Đại hội.

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ được phát huy, quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm. Xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

Có được những thành quả này là do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, cũng như khó khăn, thách thức và lựa chọn các nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Sớm chủ động xây dựng các đề án và cơ chế, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác dự báo, kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển mới của đất nước và thế giới để điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, tránh tụt hậu. Quan tâm phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích chính đáng của các tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, địa bàn đặc biệt khó khăn với những bước đi phù hợp, khả thi.

Đồng chí Đặng Xuân Phong trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hôi.

3 mốc thời gian, 24 chỉ tiêu cụ thể

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra 3 mốc thời gian cụ thể. Đó là, đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2045, Lào Cai là tỉnh phát triển của cả nước.

Để cụ thể mục tiêu đến năm 2025, Báo cáo Chính trị đã đưa ra 24 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là một số chỉ tiêu, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.500 tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên; tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 10 triệu lượt; doanh thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng; giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 9 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn; có trên 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hng năm đạt 3% - 5%/năm

7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Báo cáo Chính trị đã nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 – 2025. Đó là, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị. Huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển và hội nhập. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn. Thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Trong nội dung Báo cáo Chính trị, 2 lĩnh vực đột phá chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 của Lào Cai được xác định rõ ràng. Một là, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số. Hai là, phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung vào khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà và xã Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Chú trọng dịch vụ, thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu, phát triển ngành thương mại theo hướng hiện đại.

Mặc dù phía trước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đều có niềm tin vững chắc và quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết