Báo Lào Cai
Thứ 3, 24/5/2022, 01:38 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau :

  1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá máy pho to copy để làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu theo quy định.
  2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: Máy photo copy kỹ thuật số SHARP MX-M6051. (chi tiết theo phụ biểu đính kèm)
  3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:
  • Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;
  • Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;
  • Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;
  • Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
  • Lý lịch chuyên gia tư vấn;
  • Tiến độ thực hiện công việc.

Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) ‑ Phường Bình Minh ‑ Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

1. Ông: Đỗ Mạnh - Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email: domanhbt@gmail.com

2. Ông: Lưu Tuấn Mạnh - Phụ trách phòng HCQT. ĐT: 0942.556.999 Email: manhtccb@gmail.com

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2022./.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

 

 

 

                                                                                              Phạm Văn Thinh

ĐƠN CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN

_____, ngày_____tháng_____ năm_____

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai

Sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn          [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời chào giá. Cùng với Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn, chúng tôi xin báo giá dịch vụ tư vấn trọn gói với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] với thời gian hiệu lực là  90 ngày, kể từ ký.

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết