Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:47 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa

Để thực hiện Dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, UBND thị xã Sa Pa thông báo thu hồi các thửa đất không xác định được tên chủ sử dụng đất.

Cụ thể:

Căn cứ Điểm a, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực Quyết định kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể Danh lam thắng cảnh núi Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Sa Pa;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2020 dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận Liên danh Công ty TNHH Du lịch Cáp treo Fansipan và Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc là nhà đầu tư thực hiện dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án: Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa thông báo thu hồi các thửa đất sau:

1. Thửa đất số 19: Thuộc tờ bản đồ địa chính số 120, tại tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 62,9 m2.

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (NHK).

- Trong quá trình đo đạc một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất. Do đó danh sách thông báo thu hồi đất có biến động và sẽ được chỉnh sửa theo đúng chủ sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

2.Thửa đất số 63: Thuộc tờ bản đồ địa chính số 120, tại tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 360,3 m2.

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (NHK).

- Trong quá trình đo đạc một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất. Do đó danh sách thông báo thu hồi đất có biến động và sẽ được chỉnh sửa theo đúng chủ sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

3.Thửa đất số 227: Thuộc tờ bản đồ địa chính số 79, tại tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 54,1 m2.

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (NHK).

- Trong quá trình đo đạc một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất. Do đó danh sách thông báo thu hồi đất có biến động và sẽ được chỉnh sửa theo đúng chủ sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Lý do thu hồi các thửa đất:

Để thực hiện dự án: Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Dự kiến 03 tháng, bắt đầu từ ngày ban hành thông báo.

Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư

- Di chuyển: Sau 10 ngày kể từ ngày các hộ gia đình nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

- Bố trí TĐC: Theo quy định.

- Niêm yết công khai thông báo này 15 ngày tại trụ sở UBND phường Sa Pa, UBND xã Hoàng Liên và địa điểm sinh hoạt của các hộ dân tại thôn Ý Lình Hồ 1, Ý Lình Hồ 2, San 1, San 2, xã Hoàng Liên; Tổ 1, tổ 2, tổ 7 phường Cầu Mây. Thời gian niêm yết 15 ngày bắt đầu từ ngày ra thông báo thu hồi.

Nếu hết thời gian 15 ngày tính từ ngày ra thông báo thu hồi nêu trên mà các hộ gia đình, cá nhân không liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để cung cấp giấy tờ về đất chứng minh chủ sử dụng đất hợp pháp, thì Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiến hành thống kê, kiểm đếm, thu hồi đất theo diện vắng chủ, không xác định được chủ được quy định tại Quyết định số: 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016, số 26/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phạm Tiến Dũng

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết