Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 03:09 [UTC-0]
Hotline: 0986575708
Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021)   

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

LCĐT - Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt quan tâm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Hội nghị thi đua ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Ảnh: Tư liệu

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian qua là trong các nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, chỉ thị, như Đề án số 26 ngày 15/11/2011 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 23 ngày 8/11/2016 về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án số 01 ngày 12/9/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai về “Quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai”; Đề án số 16 ngày 11/12/2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”…

Để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, hằng năm, cơ quan ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, thanh tra cùng cấp đều phối hợp chặt chẽ trong việc dự thảo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thống nhất nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát của đảng đã phát hiện nhiều cán bộ, đảng viên điển hình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, từ đó phát huy, đào tạo, bồi dưỡng và chủ động phát hiện sớm những vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đầu mối tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát của Trung ương, chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 2, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương... trong thực hiện kiểm tra, giám sát; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh, thường xuyên đôn đốc ủy ban kiểm tra các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp, các cơ quan liên quan tổng hợp, thống kê văn bản chỉ đạo theo các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai họp cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát.     Ảnh: Tư liệu

Kết quả giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 17 cuộc kiểm tra (tăng 3 cuộc so với kế hoạch) đối với 23 tổ chức, 20 cá nhân (tăng 11 tổ chức, 3 cá nhân so với kế hoạch); thực hiện 14 cuộc giám sát chuyên đề (tăng 3 cuộc so với kế hoạch) đối với 36 tổ chức, 17 cá nhân (tăng 25 tổ chức, 7 cá nhân so với kế hoạch). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, dự kiến kiểm tra đối với 57 lượt tổ chức đảng, giám sát 9 lượt tổ chức đảng. Việc tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện sâu rộng qua các phương tiện thông tin báo chí của tỉnh.

Việc tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận để đổi mới công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh. Từ năm 2016 đến hết tháng 9/2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 43 văn bản với 54 báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; ban hành và sửa đổi, bổ sung 11 quy định, quy chế về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát... qua đó đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong các quy định, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương. Lào Cai là một trong những tỉnh ban hành được bộ quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện 1 cuộc giám sát Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai. Việc khắc phục những hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư Trung ương, các ban chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được đặc biệt quan tâm. Sau khi nhận được thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân. Định kỳ tại một số cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm đều đánh giá kết quả thực hiện và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, cá nhân có liên quan tiếp tục khắc phục những hạn chế chưa thực hiện được.

Những kết quả trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh đã giúp các cấp ủy đảng đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, cung cấp các luận cứ khoa học để đánh giá kết quả lãnh đạo của Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 30 năm tái lập tỉnh gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 12 mục tiêu vượt, 11 mục tiêu đạt 100%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng top đầu trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả; liên kết, hợp tác phát triển kinh tế được đẩy mạnh… Đây là những tiền đề quan trọng, tạo nền tảng cơ bản để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất quan trọng. Tỉnh ủy Lào Cai sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng, trong đó tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 16 ngày 11/12/2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của đảng; bám sát chương trình công tác kiểm tra toàn khóa và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tiếp tục đổi mới cả về lý luận và thực tiễn, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đặng Xuân Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết