Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 10:06 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

UBND tỉnh ban hành Qui định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

LCĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND, ngày 27/9/2021 ban hành Qui định về phân cấp quản lý, phê duyệt, công bố công khai qui trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ  công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo Qui định về phân cấp quản lý, mỗi công trình hồ chứa nước lớn, kênh mương lớn phải do tổ chức, đơn vị có đủ năng lực quản lý.

Qui định chi tiết xem tại đây.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết