Từ khóa: "sinh hoạt chi bộ"

3 kết quả

Đổi mới sinh hoạt chi bộ nông thôn

Đổi mới sinh hoạt chi bộ nông thôn

Thời gian qua, bám sát Hướng dẫn số 22 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết luận số 309 ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Na Hối, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

fb yt zl tw