Từ khóa: "Sắc phong"

2 kết quả

Những người trả lại 'hồn cốt' cho làng quê Việt

Những người trả lại 'hồn cốt' cho làng quê Việt

Đạo sắc phong được quy ước như một giá trị quý báu về cả tinh thần lẫn vật chất. Đó là văn bản cổ do vua ban tặng cho những người có công với đất nước và mỗi địa phương đều coi đó như xác nhận tối cao về mặt văn hóa, lịch sử, hành chính lẫn tâm linh.

fb yt zl tw