Từ khóa: "Hội nghị Trung ương 8"

5 kết quả

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Hội thảo là dịp để các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra và xác định chính xác tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

fb yt zl tw