Đại tướng Lương Cường: Nhân tố con người là khâu then chốt trong xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”

"Các bài tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ từng vấn đề cụ thể, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị về quá trình xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của QĐND Việt Nam; đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là phát biểu kết luận của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh - Giá trị, ý nghĩa và định hướng”, diễn ra tại Học viện Quốc phòng, chiều 10-1.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội thảo.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội thảo.

Theo Đại tướng Lương Cường, xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, đúng đắn, nhất quán, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đây là yêu cầu vừa mang tính cấp thiết, trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài; là giải pháp nền tảng để xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Hội thảo đặt ra nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, trong đó xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh” là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tham luận dù tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều tập trung làm rõ cơ sở lý luận, nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân; nguyên tắc xây dựng Quân đội phải gắn liền với nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bảo đảm mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Quân đội với nhân dân, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc xâm lược của kẻ thù.

Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh".

Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh".

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là cơ sở lý luận - thực tiễn, luận cứ khoa học rất quan trọng để Đảng ta xác định mục tiêu, quan điểm, chủ trương, phương hướng, biện pháp xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định hướng và giải pháp xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã xác định, xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, tạo tiền đề vững chắc để Quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm cho Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” phải bảo đảm tinh về chính trị, gọn về tổ chức, nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của vũ khí, trang bị hiện đại để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại phải bảo đảm gọn về tổ chức, biên chế, trang bị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, hợp lý, khoa học giữa các thành phần lực lượng, không chồng chéo chức năng, nhiêm vụ. Trước yêu cầu đó, cần chủ động rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới; trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại; có quy mô tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động phù hợp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Lương Cường và GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tại hội thảo.

Đại tướng Lương Cường và GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tại hội thảo.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, chia sẻ thông tin để đưa ra những đánh giá khách quan, sát đúng với những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực, những diễn biến mới nảy sinh trong nước nhằm tạo sự nhất trí và thống nhất trong xây dựng phương án triệt tiêu những nhân tố bất lợi, triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, gắn với hoạt động có hiệu quả về đối ngoại quốc phòng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ; trong đó, việc tổ chức huấn luyện, đào tạo phải chặt chẽ, linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; chú trọng truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại, sức cơ động và khả năng tác chiến trong điều kiện mới cho các đối tượng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, đào tạo.

Nhân tố con người là khâu then chốt

Trên cơ sở các nội dung tham luận và ý kiến tại hội thảo, Đại tướng Lương Cường cho rằng, sức mạnh của Quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến... trong đó, con người là nhân tố quyết định. Vì thế, việc xây dựng nhân tố con người, trực tiếp là nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cần được chú trọng và phải xem đó như một yếu tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Các đại biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tại hội thảo.

Việc xây dựng nguồn nhân lực cần chú trọng cả về số lượng và chất lượng theo lộ trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật của các quân chủng, binh chủng, lực lượng. Cần có sự đột phá trong đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự, các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ nhà giáo ở các học viện, nhà trường quân đội; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quân sự, chính trị chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật có trình độ, năng lực chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Có chính sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời để thu hút, quy tụ nhân tài phục vụ trong Quân đội…

Theo Báo Quân đội nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày xuân cùng với người lính “Mắt thần Đông Dương”

Ngày xuân cùng với người lính “Mắt thần Đông Dương”

Mang sứ mệnh đặc biệt, Trạm Ra-đa 29 (thuộc Trung đoàn Ra-đa 290, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) được ví là “Mắt thần Đông Dương”. Đóng quân trên đỉnh núi, cách xa dân cư, thế nhưng, những người lính đã biến cuộc sống trở nên ý nghĩa bằng lý tưởng và tình đồng chí, đồng đội đầy tình thương mến thương.

Cho yên bình từng phút giây

Cho yên bình từng phút giây

Khi dịp lễ, hoặc lúc đất trời chuyển mình, muôn ngàn chồi non cựa mình thức giấc, báo hiệu mùa xuân đang về, nhà nhà, người người quây quần bên mâm cơm tất niên thì ở các đơn vị, những người lính vẫn sẵn sàng trên từng vị trí chiến đấu. Họ thức, họ hy sinh niềm riêng để Tổ quốc mãi trường tồn, cho yên bình từng phút giây.

Lặng thầm những chiến công

Lặng thầm những chiến công

Mặc dù không phải là lực lượng đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm nhưng trên hành trình “loại trừ cái ác”, quá trình điều tra, khám phá các vụ án, chuyên án đều có những đóng góp thầm lặng của họ.

Tiếp tục kéo giảm tội phạm, không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm

Tiếp tục kéo giảm tội phạm, không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm

Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu năm mới và Tết Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2024, lực lượng công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm”...

Tết quân - dân trên vùng biên giới

Tết quân - dân trên vùng biên giới

Những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đi dọc vùng biên giới của tỉnh, khắp nơi bừng lên sắc hoa đào rực rỡ. Dịp tết mọi người được nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình, nhưng ở những xã, thôn biên giới xa xôi, những chiến sĩ công an vẫn ngày đêm bám bản, trực tết. Đây cũng là dịp các chiến sĩ công an xuống các thôn, bản đón tết với đồng bào, làm công tác dân vận, giúp tình quân dân thêm thắm thiết.

Xuân về với người chiến sỹ biên phòng

Xuân về với người chiến sỹ biên phòng

Mùa xuân đã về, vượt lên nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân, những người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới A Mú Sung (Bát Xát) vẫn miệt mài tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên, mốc giới, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, để Nhân dân được vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm.

Những tượng đài bất tử trên biên giới: Máu đào nhuộm thắm biên cương

Những tượng đài bất tử trên biên giới: Máu đào nhuộm thắm biên cương

Trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ biên giới, bảo vệ nhân dân, Đồn CANDVT Nậm Mít (nay là Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai) đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ đó đã góp phần tô thắm thêm lá cờ tung bay trên cột cờ Lũng Pô ngày nay...

Tết đến sớm nơi trùng khơi, biển biếc

Tết đến sớm nơi trùng khơi, biển biếc

Như thường lệ, mỗi khi nhận được nhu yếu phẩm, quà tết từ đất liền là thực phẩm và nguyên liệu như gạo nếp, lá dong, đậu xanh...  cán bộ, chiến sĩ trên các Nhà giàn DK1 và tàu trực tại vùng biển Đông Nam và phía Nam của Tổ quốc lại tổ chức đón tết sớm với không khí sum vầy, vui tươi, ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân.

fb yt zl tw