Từ khóa: "Chương trình quốc gia"

1 kết quả

Chính phủ ban hành 42 nghị định về quản lý cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành 42 nghị định về quản lý cán bộ, công chức

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức là nội dung và yêu cầu có tính quyết định; công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ. Vì vậy, Chính phủ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và ưu tiên trong công tác xây dựng thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

fb yt zl tw