Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 08:40 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI thành công tốt đẹp

LCĐT - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, bầu Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI đã tuyên dương, ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV luôn tận tâm, tận lực, cống hiến trí tuệ, vì sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV luôn đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh trong lãnh đạo, tạo nhiều dấu ấn đối với sự phát triển của tỉnh. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, kinh nghiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV để tiếp tục lãnh đạo tỉnh Lào Cai phát triển, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tặng hoa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XV không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

Các ý kiến đều cho rằng, công tác chuẩn bị các dự thảo Văn kiện Đại hội được thực hiện công phu, chặt chẽ và khoa học, là sản phẩm hội tụ và kết tinh trí tuệ của tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu nhất trí cao với các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phù hợp với thực tế của tỉnh và xu thế phát triển chung của đất nước.

Đối với dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông; xác định rõ hơn vai trò của HTX trong các thành phần kinh tế; nguồn lực xây dựng nông thôn; tình hình nợ công; quản lý đất đai; bổ sung công tác cán bộ.

Đối với các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã tham luận đề xuất các giải pháp để phát triển công nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất trọng điểm để tập trung phát triển kinh tế hiệu quả; cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp; ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục hỗ trợ đầu tư toàn diện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Đồng chí Giàng Thị Dung, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm (2015 - 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai; Thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; Tăng cường quốc phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; Củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội cũng nhất trí thông qua 2 lĩnh vực đột phá, đó là phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển du lịch, dịch vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ với những thành công to lớn, mở ra một giai đoạn mới với những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đi vững chắc của tỉnh Lào Cai trong suốt tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ mà Đại hội đã nghị quyết thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, đến từng đảng viên và Nhân dân về kết quả của Đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình trọng tâm, đề án, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020 -2025).

Bước vào nhiệm kỳ mới, với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, đồng chí kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai. (Báo Lào Cai điện tử đăng toàn văn diễn văn bế mạc).

Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025

1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người: 126 triệu đồng/năm.

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 10,5%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; Dịch vụ chiếm 44,5%.

(3) Thu nhập bình quân đầu người: 72 triệu đồng/năm.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2021 - 2025: 260.000 tỷ đồng.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 15.500 tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên.

(6) Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác: 100 triệu đồng.

(7) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) trên 60.000 tỷ đồng.

(8) Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 10 triệu lượt; doanh thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng.

(9) Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 50.000 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu: 9 tỷ USD.

(10) Tỷ lệ đô thị hóa: 35%.

 (11) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn; có trên 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 98%.

(13) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 68%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%.

(14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 45 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân đạt 15 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi dưới 26,7%, thể cân nặng trên tuổi dưới 13%.

(15) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%.

(16) Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm đạt 3% - 5%/năm.

(17) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 55,3%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%.

(18) Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt trên 86%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt trên 80%.

(19) Tỷ lệ che phủ rừng trên 60%.

(20) Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị đạt 95%; tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý: 80%.

(21) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 50%.

(22) Hằng năm, tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 80%; tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 90%. Hằng năm, giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

(23) Tỷ lệ đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định cấp tỉnh đạt trên 95%; cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt trên 80%.

(24) Tỷ lệ đảng bộ trực thuộc tỉnh, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết