Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 11:25 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đảng mãi là “ngọn đuốc” soi đường

LCĐT - 93 mùa xuân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đi lên từ trong “đêm tối nô lệ” trở thành người chủ thực thụ của đất nước và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thành quả đó càng làm tỏa rạng phẩm chất cách mạng của một chính đảng vô sản, Đảng không chỉ là “người mở đường” mà còn truyền cảm hứng cho khát vọng vươn lên của toàn dân tộc!

Tái hiện Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Hương Cảng, Trung Quốc, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là sự vận dụng sáng tạo của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đảng Cộng sản thành lập cũng đánh dấu mốc đầu tiên trong lịch sử, từ đây dân tộc Việt Nam có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo Nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầm vóc và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mang về nhiều thành tựu vĩ đại cho dân tộc. Dù con đường đi lên có lúc quanh co, thậm chí phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, tinh thần khiêm tốn, cầu thị, Đảng đã nghiêm túc phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, luôn xứng đáng là ngọn đuốc soi đường cho đất nước tiến lên.

Hơn 100 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Nhân dân Việt Nam chìm trong đêm tối nô lệ, đói khổ, lầm than. Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, thay đổi toàn bộ vận mệnh dân tộc, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng từ đây, Nhân dân Việt Nam trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Với 93 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thế kỷ XX, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhân dân chiến đấu và chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà; các cuộc chiến đấu bảo vệ toàn vẹn biên cương, chủ quyền lãnh thổ sau khi đất nước thống nhất. Đặc biệt, từ năm 1986, Đảng đã lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới, chuyển đổi mô hình quản lý, từng bước phá thế bao vây, cấm vận, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã thoát ra khỏi diện nước nghèo và nằm trong danh sách các nước đang phát triển; chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam thực sự trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ngay từ những ngày gian khổ nhất, quân và dân Lào Cai luôn một lòng theo Đảng. Hướng theo “ngọn đuốc soi đường” của Đảng, phong trào cách mạng của Lào Cai bắt đầu nhen nhóm và không ngừng phát triển rộng khắp. Nhất là sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập ngày 5/3/1947 và Chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh được thành lập ngày 10/10/1948 tại thôn Soi Lần, xã Cam Đường, nay thuộc thành phố Lào Cai, tạo dấu mốc quan trọng, có sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phong trào cách mạng của Lào Cai phát triển không ngừng và rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Quân và dân Lào Cai đã đoàn kết, bền chí chiến đấu, cùng với bộ đội chủ lực giải phóng quê hương ngày 1/11/1950. Những năm sau đó, Đảng bộ tỉnh tiếp tục giương cao ngọn cờ, lãnh đạo quân dân trong tỉnh vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa mở các chiến dịch tiễu phỉ, xây dựng, củng cố chính quyền và huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Lào Cai đã anh dũng chiến đấu, giải phóng quê hương ngày 1/11/1950.

Sau cuộc chiến bảo vệ biên giới, tỉnh Lào Cai được tái lập năm 1991 từ hoang tàn lau lách, là 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất nước lúc bấy giờ. Khó khăn là vậy, nhưng với bản lĩnh vững vàng, sự sáng tạo, chủ động, một lần nữa Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo Nhân dân xây dựng lại quê hương, vượt qua mọi thử thách để phát triển. Từ một tỉnh nghèo nhất cả nước, đến nay Lào Cai đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Kết thúc năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành trong cả nước; thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, gấp 277 lần so với năm 1991; thu nhập bình quân người dân đạt gần 90 triệu đồng, gấp 132 lần so với năm 1991… Diện mạo Lào Cai thay đổi toàn diện, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng. Lào Cai đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, cầu nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai đự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương qua các giai đoạn, Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Ở nơi địa đầu biên cương phía Bắc Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới, phát triển.

93 mùa xuân đi qua, những thành tựu đạt được của đất nước càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà. 93 năm tầm vóc của Đảng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn xứng đáng là ngọn đuốc dẫn đường cho đất nước tiến lên, lập thêm nhiều kỳ tích mới. Ngày nay, trước những thử thách mới, Đảng vẫn không ngừng tôi luyện để trưởng thành, phát triển, ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.       

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết