Từ khóa: "thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo"

1 kết quả

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khảo sát triển khai Nghị quyết số 29 tại huyện Bảo Thắng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khảo sát triển khai Nghị quyết số 29 tại huyện Bảo Thắng

Ngày 10/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" tại huyện Bảo Thắng.

fb yt zl tw