Từ khóa: "Nêu gương"

5 kết quả

Bài học về sự trung thực của cán bộ, đảng viên

Bài học về sự trung thực của cán bộ, đảng viên

Những cán bộ, đảng viên không trung thực, nhất là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm đã bị xử lý theo quy định của pháp luật và kỷ luật Đảng. Đó thực sự là những bài học sâu sắc về sự trung thực của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, biểu hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật và kỷ luật Đảng.

Người cán bộ quân đội nêu gương sáng

Người cán bộ quân đội nêu gương sáng

Ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đặng Văn Cảnh, Phó Chỉ huy trưởng được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị biết đến là người khiêm tốn, nhiệt tình, trách nhiệm; người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sức lan tỏa hơn vạn lời nói

Nêu gương của đảng viên: Sức lan tỏa hơn vạn lời nói

Thông qua phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra hằng năm.

fb yt zl tw