Từ khóa: "Hoà giải"

3 kết quả

Hòa giải ở cơ sở - xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Hòa giải ở cơ sở - xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bát Xát đã tác động tích cực đến đời sống xã hội; hoạt động đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở; góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

fb yt zl tw