Từ khóa: "Biến đổi"

1 kết quả

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chứa đựng đậm nét văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều nơi không còn giữ được kiến trúc nhà ở truyền thống, dẫn đến bản sắc dần mai một.

fb yt zl tw