Từ khóa: "XIII"

3 kết quả

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, tiêu đề của cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư đối với toàn thể đảng viên, quân và dân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn hóa vốn luôn luôn là một dòng chảy liên tục, không ngừng, nối tiếp và tiếp biến nhau trong thời gian và không gian. Vận động và phát triển văn hóa Việt Nam trong hai năm rưỡi qua (1/2021 - 6/2023) chỉ là một thời gian rất ngắn trong dòng chảy đó, vì vậy có lẽ là chỉ những nhìn nhận ban đầu mà chưa thể đánh giá, tổng kết. Mặt khác, đó lại là một công việc của nhiều người, nhiều cơ quan… yêu văn hóa, thực hiện chức năng quản lý hoặc thường xuyên gắn bó và trải nghiệm văn hóa từ nhiều năm nay.

fb yt zl tw