Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Tự hào truyền thống vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng

Tự hào truyền thống vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dương Đức Huy
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

sapo.png

Đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống yêu nước, khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần bồi dưỡng ý chí, lòng dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm (ngày Quốc tế đỏ 1/8 gắn với sự kiện thành lập Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng) làm ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và cũng là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

tg1.png

Ngược dòng lịch sử, ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời, từ đó công tác tuyên giáo luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau này - được thành lập. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng cử một số cán bộ cốt cán của tỉnh phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng ở mỗi huyện, thị trong tỉnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác tuyên giáo của tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đi đầu, tạo dựng tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia sôi nổi các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng bộ đề ra.

Trong kháng chiến chống Pháp, công tác tuyên giáo đã tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng trong quần chúng Nhân dân hiểu về Đảng, về cách mạng, về đường lối kháng chiến và chính sách của Đảng nhằm tập hợp lực lượng quần chúng ủng hộ kháng chiến, đi theo cách mạng… Giai đoạn này, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tập trung vạch rõ âm mưu gây phỉ của thực dân, đế quốc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời vận động đồng bào vùng cao không nghe theo phỉ; vận động phỉ ra hàng; tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định đời sống, đoàn kết tăng gia sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tiễu phỉ. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh thời kỳ này tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền Nam, Bắc, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương, tích cực chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ vững chắc biên giới…

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi tách tỉnh Lào Cai đến nay, trải qua chặng đường gần 33 năm tái lập, đổi mới và phát triển (1/10/1991 - 1/10/2023), ngành tuyên giáo Lào Cai tập trung tuyên truyền, giáo dục về đường lối đổi mới của Đảng, tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, khoa giáo trong điều kiện mới. Ngành đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động hướng mạnh về cơ sở, nhất là trong việc giải tỏa những băn khoăn thời kỳ đầu đổi mới, những khó khăn, thử thách sau khi tái lập tỉnh. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, cùng với các nghị quyết, chương trình, đề án hướng về cơ sở của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngành tuyên giáo tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đưa Lào Cai từ 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước trở thành tỉnh vùng động lực phát triển của khu vực Tây Bắc, tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

tg4.png

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành tuyên giáo luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng chuyển đổi số; tổng kết từ thực tiễn thành lý luận về kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới của tỉnh. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử Đảng, khoa giáo được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thực chất. Các loại hình tuyên truyền phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các vấn đề nhạy cảm, sự việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn tỉnh được tham mưu kịp thời. Tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được kịp thời nắm bắt, tập hợp và xử lý hiệu quả. Hoạt động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để giải quyết những việc có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

tg3.png

Trên chặng đường xây dựng và trưởng thành, từ buổi sơ khai ban đầu chỉ với vài ba cán bộ kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách thì đến năm 2023 bộ máy, tổ chức với hệ thống mạng lưới tuyên giáo tiếp tục được hoàn chỉnh từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với 79 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện (trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 23 đồng chí; ban tuyên giáo cấp huyện có 56 đồng chí) và hàng nghìn cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội ngũ cán bộ tuyên vận cơ sở. Từ chỗ đội ngũ cán bộ ngành chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ thì đến nay đã trưởng thành nhanh chóng về đội ngũ. Trong số 79 cán bộ ngành tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện thì trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước đã được nâng lên rõ nét. Trong số cán bộ chuyên trách toàn tỉnh có 1 tiến sỹ, 21 thạc sỹ, 50 cử nhân. Về lý luận chính trị, có 36 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân và tương đương; 36 đồng chí có trình độ trung cấp. Về quản lý nhà nước, có 32 chuyên viên chính, 35 chuyên viên. Toàn tỉnh có 294 báo cáo viên, trong đó có 5 báo cáo viên cấp Trung ương tại tỉnh, 50 báo cáo viên cấp tỉnh và 239 báo cáo viên cấp huyện. Về mô hình tuyên vận, toàn tỉnh có 152 ban tuyên vận, 1.536 tổ tuyên vận với 1.707 cán bộ tuyên vận cấp xã và 4.068 tuyên truyền viên tại thôn, tổ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy đảng chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Từ thực tiễn công tác, nhiều đồng chí đã trưởng thành từ lĩnh vực tuyên giáo và đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh…

tg5.png

Thành tích đạt được trong hơn 7 thập niên qua của ngành tuyên giáo Lào Cai đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, của tỉnh và trên hết là đã dành được trọn vẹn sự tin yêu, trân trọng của Nhân dân.

Vinh dự và tự hào trước những thành tựu to lớn đã đạt được, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh càng ý thức được trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình. Trước thời cơ mới, vận hội mới song cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin và nhận thức đa chiều, những người làm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, phẩm chất, rèn luyện kỹ năng, tinh thông nghiệp vụ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đi trước, mở đường để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành trong điều kiện mới. Trước hết, mỗi cán bộ ngành cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nhất là rèn luyện kỹ năng nói, viết thuyết phục; nâng cao năng lực dự báo tình hình, khả năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động Nhân dân. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tế, xứng đáng là lực lượng kế cận của ngành trong điều kiện mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng của tỉnh bản lĩnh, tiên phong, trí tuệ, có tinh thần “7 dám”, gương mẫu đi đầu trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.

Tự hào truyền thống vẻ vang của ngành, trải qua bao khó khăn, thử thách, dù tên gọi, cơ cấu tổ chức có nhiều đổi thay, nhưng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Trình bày minh họa: Khánh Ly

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học Bác năm 2024 về tinh thần “7 dám”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học Bác năm 2024 về tinh thần “7 dám”

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 27/2, tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xúc động hình ảnh ngày hội tòng quân

Xúc động hình ảnh ngày hội tòng quân

Sáng 27/2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Sự kiện được được coi như “ngày hội” tòng quân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người thân tân binh và Nhân dân trên địa bàn đến động viên, khích lệ, tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ khi "Tổ quốc gọi tên".

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Sáng 27/2, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện pháp luật về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng

Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng

Ngày 27/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Công tác xây dựng Đảng của Văn Bàn đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác xây dựng Đảng của Văn Bàn đạt nhiều kết quả quan trọng

Sáng 27/2, tại huyện Văn Bàn, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Văn Bàn về tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng.

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Chiều 26/2, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 – 2025).

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn tất. Ngày 27/2, cùng với cả nước, thanh niên Lào Cai sẽ lên đường tòng quân, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống yêu nước của quê hương.

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...

fb yt zl tw