Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 03:20 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

LCĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND, ngày 5/910/2021 sửa đổi điểm b, khoản 3, điều 7 và khoản 2, điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND, ngày 5/10/2021 sửa đổi điểm b, khoản 3, điều 7 và khoản 2, điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Qui định chi tiết xem tại đây.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết