Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:43 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

UBND tỉnh ban hành Qui định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị

LCĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND, ngày 27/9/2021 ban hành Qui định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qui định chi tiết xem tại đây.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết