Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

18/04/2017 13:55

LCĐT - Ngày 7/4, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chỉ thị nêu rõ, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 04- CT/TU ngày 15/5/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật”, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tích cực quán triệt và triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; việc phát hiện, phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong tỉnh được tăng cường; cơ bản các vụ việc được xem xét giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, trong đó có một số phức tạp được dư luận quan tâm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai tích cực, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các mô hình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm được triển khai hiệu quả, đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức, quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được phát huy, tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của ngành, đơn vị. Sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng hiệu quả; từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm từ tỉnh đến cơ sở, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo và thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: Tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn có diễn biến phức tạp; việc phối hợp tiếp nhận, xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan chức năng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, có việc còn chậm, kéo dài; công tác thông tin, báo cáo nhiều khi chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chưa làm hết trách nhiệm; một số tổ chức, cá nhân chưa thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp nhận, quản lý và xử lý tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà cho đó là việc của công an, kiểm sát... do đó đã ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tiếp nhận, quản lý, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

Tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; các đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện gắn với tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các lực lượng vũ trang, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình. Giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Đồng thời cần chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, kịp thời có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, nhất là đối với những đối tượng lao động tự do, thất nghiệp; thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên bỏ học, bỏ nhà tụ tập, lang thang... 

Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm phải được phát hiện và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý kịp thời theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra tình trạng bỏ sót tin báo, tố giác tội phạm hoặc quá thời hạn quy định. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các ngành chức năng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trực tiếp và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực mà mình phụ trách.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền đến cơ sở; mở các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương điển hình trong thông tin, tố giác tội phạm; xem xét chỉ đạo hỗ trợ về kinh phí và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các ngành chức năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý, kiểm tra việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; kết hợp với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực hiện và định kỳ 06 tháng, một năm tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham mưu Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo...

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 04 -CT/TU ngày 15/5/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phổ biến sâu rộng đến các chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh.

 

PV
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.