Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

06/09/2017 16:45

LCĐT - Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1231/KH -UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ, các địa phương, cơ quan chức năng có thẩm quyền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của UBND các xã, phường, thị trấn;

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, hoa quả; các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học. Trong đó, chú trọng những cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được xử lý, giải quyết triệt để.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Về một số nội dung hoạt động cụ thể:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

- Tập trung chủ yếu vào phổ biến tuyên truyền trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ lớn trong dịp Tết Trung thu như bánh Trung thu, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo...; các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các thông tư hướng dẫn và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm

2.1. Kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm:

UBND các huyện, thành phố tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND xã, phường, thị trấn (đối với các xã, phường, thị trấn chưa được kiểm tra năm 2017), phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn được kiểm tra.

2.2. Kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, yêu cầu các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở do tuyến huyện, tuyến xã quản lý.

- Tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát, hoa quả, thịt và sản phẩm từ thịt...

- Chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở phân phối, lưu thông thực phẩm với số lượng lớn;

- Các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học tại các địa phương;

- Lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm đặc thù phục vụ trong dịp Tết Trung thu khi cần thiết.

2.3. Thành lập các đoàn kiểm tra:

a) Cấp tỉnh:

+ Sở Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thành lập 1 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

+ Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và tổ chức kiểm tra chuyên ngành về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực quản lý theo quy định.

b) Cấp huyện:

UBND huyện, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn: Thành lập 1 đội kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra việc thực hiện các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Việc quản lý, kiểm tra cơ sở thực phẩm phải khoa học, thống nhất, tránh chồng chéo, xử lý nghiêm minh các vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành khi được yêu cầu để xử lý các diễn biến phức tạp trong quá trình kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thành lập 1 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đối với các sản phẩm đặc thù phục vụ trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương.

- Tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như trái cây, rau, củ, quả...

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

3.3. Sở Công thương

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hàng hoá thực phẩm lưu thông trên thị trường; ngăn ngừa hàng hoá thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm có nguy cơ cao gây dịch lưu thông trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo...

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

3.4. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành triển khai các biện pháp tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Trung thu 2017.

3.5. UBND các huyện, thành phố

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương theo phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhiều trong dịp Trung thu như bánh Trung thu, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, quả và bếp ăn tập thể trường học; xử lý, giải quyết triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng công tác đưa thông tin về các hoạt động trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn; UBND các xã, phường, thị trấn thành lập đội kiểm tra an toàn thực phẩm tất cả các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý; Ban quản lý chợ, đặc biệt là các chợ vùng sâu, vùng xa tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, đưa tin kịp thời về kết quả kiểm tra trên hệ thống loa truyền thanh của chợ để nhân dân được biết.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tuyến huyện, UBND các xã phối hợp công tác kiểm tra với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tại địa phương.

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.