Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Quy chế tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

08/11/2017 15:37

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế tổ chức Cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”.

- Phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trang bị kiến thức về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được triển khai đảm bảo đúng thời gian, đối tượng, đúng yêu cầu theo Quy chế tổ chức cuộc thi, được phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh để huy động được sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Tất cả các công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, không phân biệt thành phần, dân tộc, lứa tuổi, giới tính đều có thể tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi không được tham gia Cuộc thi này.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung Cuộc thi

Các kịch bản tiểu phẩm dự thi có nội dung giới thiệu tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật khác do Quốc hội ban hành.

2. Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết kịch bản tiểu phẩm bằng tiếng Việt.

IV. QUY ĐỊNH VỀ KỊCH BẢN TIỂU PHẨM DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung, hình thức kịch bản tiểu phẩm dự thi

a. Về nội dung

- Kịch bản tiểu phẩm dự thi phải đúng chủ đề nội dung quy định, có cốt chuyện, kịch bản gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật. Kịch bản tiểu phẩm dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác; nội dung kịch bản tiểu phẩm dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức (nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng); .

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng kịch bản tiểu phẩm dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

b. Về hình thức

Độ dài mỗi kịch bản tiểu phẩm dự thi được giới hạn 03 - 05 trang A4. Kịch bản tiểu phẩm dự thi được viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trang bìa kịch bản tiểu phẩm dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.

c. Trường hợp vi phạm các quy định về hình thức và nội dung nêu trên sẽ bị hủy kịch bản tiểu phẩm dự thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Số lượng kịch bản tiểu phẩm dự thi: Không giới hạn số lượng kịch bản tiểu phẩm dự thi đối với mỗi cá nhân (Nếu 01 cá nhân dự thi nhiều kịch bản tiểu phẩm đạt được nhiều giải thì chỉ được chọn trao giải thưởng có giá trị cao nhất).

3. Lưu giữ các kịch bản tiểu phẩm dự thi: Sở Tư pháp lưu giữ các kịch bản tiểu phẩm dự thi đạt giải. Các kịch bản tiểu phẩm dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và được sử dụng để xây dựng video clip phát hành trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự, chính trị.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN KỊCH BẢN TIỂU PHẨM DỰ THI

1. Thời gian phát động, tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi

- Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 01/11/2017.

- Kết thúc nhận kịch bản tiểu phẩm dự thi: trước 17h00’ ngày 15/12/2017 (tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

- Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi: trước ngày 25/12/2017.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giới thiệu Cuộc thi trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai,…).

2. Địa chỉ nhận kịch bản tiểu phẩm dự thi

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi nhận kịch bản tiểu phẩm dự thi của các cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cá nhân gửi kịch bản tiểu phẩm dự thi đến Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Tầng 3, Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tên kịch bản tiểu phẩm dự thi).

VI. TRÁCH NHIỆM BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi

- Chịu trách nhiệm tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban hành Quy chế tổ chức Cuộc thi, phát động và chỉ đạo triển khai các hoạt động của Cuộc thi; Tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

- Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi.

- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc liên quan đến Cuộc thi, xét và tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi.

2. Ban Giám khảo cuộc thi

- Chịu trách nhiệm chấm thi khách quan theo đúng Quy chế, đáp án, thang bảng điểm cuộc thi và chịu trách nhiệm về việc chấm thi.

- Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Tham mưu cho Ban tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải.

3. Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo  cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức, in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢNG ĐIỂM

1. Tiêu chí đánh giá kịch bản tiểu phẩm đạt giải

Ban Tổ chức xét giải căn cứ trên kết quả chấm thi của Ban Giám khảo và trao giải thưởng cho các kịch bản tiểu phẩm đạt các tiêu chí sau:

- Đúng chủ đề, nội dung Ban tổ chức đã quy định;

- Nội dung pháp luật chính xác; đúng với tinh thần của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị.

- Có ý nghĩa giáo dục cao.

2. Bảng điểm

Điểm tối đa là 20 điểm chia cho các nội dung sau:

- Đúng chủ đề, nội dung Ban tổ chức quy định.

- Nội dung pháp luật chính xác, đúng với tinh thần của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị; lời thoại sinh động, hấp dẫn, chặt chẽ.

- Có ý nghĩa giáo dục cao.

- Điểm khuyến khích dành cho các kịch bản tiểu phẩm đặc sắc, ví dụ như thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương, dân tộc.

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải đặc biệt: trị giá 3.000.000 đồng

- 01 giải nhất: trị giá 1.500.000 đồng

- 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 03 giải ba: mỗi giải trị giá 700.000 đồng

- 04 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng

Ban tổ chức tặng Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng cho các cá nhân có kịch tiểu phẩm đạt giải.

Trên đây là Quy chế tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm về quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

T.M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

(đã ký)

Hoàng Kim Thái

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.