Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2016

06/01/2016 09:19

Dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, năm 2015 phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức to lớn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV đề ra đến năm 2015. Đặc biệt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Nhân dân và cán bộ tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015”.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 5 năm 2016 – 2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày  07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2016 với mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Thông qua các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm với 19 đề án chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2016.

2. Chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 10,1%.

- GRDP bình quân đầu người 45,8 triệu đồng.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 5.500 tỷ đồng.

- Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn: 2,5 tỷ USD.

- Giá trị sản xuất Công nghiệp trên địa bàn (giá 2010): 19.179 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác đạt: 50 triệu đồng/ha.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 286 nghìn tấn.

- Tạo việc làm, giải quyết việc làm mới cho 11.500 người.

- Lượng khách du lịch: 2.450.000 lượt người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5 %.

- Tỷ lệ giảm sinh: 0,4%o.                      

- Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa: 1.519

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới:12 xã.

3. Nội dung:

3.1. Phát động phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với nội dung thiết thực, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển; tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh.

Thi đua phát triển xã hội trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa góp phần đổi mới căn bản giáo dục- đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; phát triển công tác khoa học và công nghệ góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

Năm 2016 tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát động phong trào thi đua đó là: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, an ninh trật tự xã hội nông thôn, phát triển hệ thống giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Phong trào thi đua cần phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

3.2. Đẩy mạnh thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 3.3. Hướng các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc về tổ chức, mạnh về đội ngũ; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 3.4. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

 3.5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng có nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016 và chủ động tổ chức các đợt thi đua tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, tồn tại hoặc kết quả đạt được so với kế hoạch còn thấp. Chú trọng việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích và khen thưởng cho các cá nhân có nhiều sáng kiến trong quản lý, công tác và lao động sản xuất.

4.2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và quy định cụ thể việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Nội vụ căn cứ mục tiêu, nội dung của 4 chương trình công tác trọng tâm với 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện đề án đề xuất tham mưu UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 – 12/7/2017) và các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 nhằm thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, đề án.

4.3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2016; tập trung tuyên truyền, phổ biến để nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ở cơ sở.

4.4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm không ngừng đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; có chính sách đặc thù để khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở và vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

4.5. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen ở cơ sở. Định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2016 ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020./.

CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.