Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thành phố Lào Cai

Góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Lào Cai ngày càng vững mạnh

16/10/2018 11:26

LCĐT - Tiếp bước truyền thống vẻ vang qua 88 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo, tổ chức, dân vận của Đảng, văn phòng cấp ủy và 70 năm ngành kiểm tra Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy thành phố Lào Cai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ thành phố Lào Cai.

Đi đầu trong công tác tuyên truyền

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo của thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở được củng cố về số lượng và chất lượng. Qua đó, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng dự thảo văn kiện của các kỳ đại hội Đảng bộ thành phố; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Đặc biệt, ngành tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác dư luận xã hội và việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 của Tỉnh ủy Lào Cai. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả cao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Lào Cai chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên của thành phố Lào Cai tại Lễ tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã tích cực tham mưu trong công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nơi khó khăn; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ và người dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 53 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 324 chi bộ dưới đảng bộ với trên 6.400 đảng viên. Công tác cán bộ của thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu; triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Làm tốt công tác vận động nhân dân

Trong những năm qua, đội ngũ những người làm công tác dân vận các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc gần dân, sát cơ sở và đã làm tốt việc tham mưu, giúp cấp uỷ giải quyết chu đáo những yêu cầu chính đáng của nhân dân, thực hiện quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "lấy dân làm gốc", "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "nhà nước của dân, do dân và vì dân". Đặc biệt, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thật sự là cầu nối giữa Đảng với dân, nắm bắt và giải quyết tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trong hệ thống chính trị trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhờ đó, công tác dân vận đã góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về chất lượng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở cho sự ổn định và phát triển bền vững, nhanh mạnh của thành phố Lào Cai trong những năm qua.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lào Cai kiểm tra, giám sát tại chi bộ cơ sở.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Cùng với ngành kiểm tra Đảng trong cả nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lào Cai cũng không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, từng bước phát triển, ngày càng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng từ thành phố đến cơ sở đã cơ bản được bố trí, sắp xếp phù hợp và ổn định, luôn tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao được tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống trung thực, trong sáng, có quan điểm lập trường vững vàng và thể hiện được tính kiên định của đảng viên, của người cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng. Đồng thời, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của thành phố luôn thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo phương châm “Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng“ và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành kiểm tra tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, ngăn chặn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong bộ máy và tổ chức đảng.

Tận tuỵ, hết lòng, hết sức vì công việc

Cùng với các ban xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Thành uỷ và những người làm công tác văn phòng cấp uỷ trong thành phố Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, luôn thể hiện sự tận tuỵ, đoàn kết và sáng tạo; nhiều bộ phận, nhiều cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ đã tận tâm, tận lực, làm việc không kể ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc tham mưu, phục vụ cấp ủy về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại, công tác quản lý tài chính, tài sản của Ðảng.

Bên cạnh đó, trong công tác, các cán bộ văn phòng cấp ủy các cấp luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình mọi mặt của địa phương; phối hợp hoặc chủ trì tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ðảng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2018), ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2018), ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2018) và 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và 68 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Lào Cai, đảng viên công chức, nhân viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy thành phố Lào Cai nói riêng và mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố nói chung có dịp ôn lại truyền thống cống hiến và trưởng thành của ngành qua các thời kỳ; từ đó, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của cán bộ đảng viên công tác tại các cơ quan chuyên môn của Đảng, nhất là trong thời gian tới với những thách thức của tình hình mới, yêu cầu công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới.

                                                                   Nguyễn Văn Chính

                                               (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.