TỈNH ỦY LÀO CAI

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH VÀ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

*

Số  05- CV/HĐ

V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Lào Cai, ngày  15 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi:

-  Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

-  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xă hội tỉnh;

-  Các huyện, thành ủy.

 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 93 –KH/TU ngày 09/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xă hội năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 651 –QĐ/TU ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xă hội, tỉnh Lào Cai năm 2017.

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xă hội, tỉnh Lào Cai năm 2017 ( sau đây viết tắt là Hội đồng thi) triệu tập công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Kế hoạch số 93 –KH/TU), có danh sách kèm theo.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Ngày 28/11/2017:

+ Từ 07h30 đến 8h: Tập trung công chức theo danh sách có mặt tại địa điểm thi.

+ Từ 08h00 đến 10h00: Khai mạc kỳ thi và làm các thủ tục, trao đổi giải quyết những vướng mắc đối với thí sinh dự thi.

+ Từ 13h30 đến 16h30:  Hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp.

-  Ngày 29/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017 (từ 07h30 đến 17h30): Tập trung thi các môn theo quy định (sẽ có lịch thi cụ thể).

2.2. Địa điểm thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2.3. Tài liệu ôn thi: Được đăng tải trên Báo Lào Cai điện tử.

2.4. Lệ phí thi:

Mức thu 700.000 đồng/người (bảy trăm ngh́n đồng) theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT–BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

H́nh thức thanh toán: Nộp một lần, bằng tiền mặt về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai (gặp đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Kế toán, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điên thoại liên lạc: 0942 728 324)                   .

3. Danh sách trích ngang, số pḥng thi, số báo danh của cá nhân được niêm yết tại địa điểm thi (trước 01 ngày thi), mọi vướng mắc xin liên hệ với Tiểu ban phục vụ của Hội đồng thi trong ngày tập trung.

4. Đối với công chức có tên trong danh sách miễn thi môn ngoại ngữ có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ theo Kế hoạch số 93-KH/TU, khi tập trung tham dự kỳ thi cần mang theo bản chính văn bằng, chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ nộp cho Tiểu ban phục vụ của Hội đồng thi (Liên hệ với đồng chí Phan Thành Chung - Chuyên viên Pḥng Tổ chức – Cán bộ: số điện thoại 0972.018.151).

Quá tŕnh thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tổ chức Tỉnh ủy (qua Pḥng Tổ chức - Cán bộ: Đồng chí Trần Huy Toàn - Phó Trưởng pḥng Tổ chức - Cán bộ, số điện thoại 0915 491 582)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Hội đồng thi nâng ngạch;

- Lănh đạo Ban;

- Lưu VP, TCCB.

TRƯỞNG BAN

kiêm

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 

 

                             (Đă kư)

 

 

 

  Đặng Phi Vân