Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Nâng cao khả năng tự cân đối thu - chi ngân sách

13/06/2018 16:08

LCĐT - Nhằm đánh giá công tác thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Đức Ảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính về những hoạt động của ngành trong thời gian qua và mục tiêu hướng đến.

Khách hàng giao dịch tại Chi cục Thuế thành phố Lào Cai.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính Lào Cai những năm qua?

Ông Ngô Đức Ảnh: Những năm qua, các đơn vị trong ngành tài chính Lào Cai luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được trung ương và tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn hằng năm tăng trưởng cao, số thu năm 2010 đạt 2.113 tỷ đồng, năm 2015 đạt 5.508 tỷ đồng và năm 2017 đạt trên 7.529 tỷ đồng. Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, giảm tỷ trọng thu từ thuế xuất - nhập khẩu, thể hiện sự bền vững về cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn.

Cụ thể, thu từ thuế, phí và thu khác năm 2010 đạt 890,2 tỷ đồng, chiếm 42%; năm 2015 đạt 2.805,7 tỷ đồng, chiếm 51%; năm 2017 đạt 4.104,5 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng thu NSNN trên địa bàn. Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng năm 2010 đạt 174,3 tỷ đồng, chiếm 8,2%; năm 2015 đạt 890,1 tỷ đồng, chiếm 16,2%; năm 2017 đạt 1.072,9 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng thu NSNN trên địa bàn.

Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu năm 2010 đạt 794,5 tỷ đồng, chiếm 37,6%; năm 2015 đạt 1.379,6 tỷ đồng, chiếm 25%; năm 2017 đạt 1.864,8 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng thu NSNN trên địa bàn.

Thu quản lý qua ngân sách năm 2010 đạt 254,4 tỷ đồng, chiếm 12%; năm 2015 đạt 432,9 tỷ đồng, chiếm 7,9%; năm 2017 đạt 491,8 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng thu NSNN trên địa bàn.

Về chi ngân sách, cùng với nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, ngân sách địa phương (NSĐP) đã chủ động cân đối đáp ứng được nhu cầu chi thực hiện các chương trình công tác trọng tâm, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nhiều cơ chế, chính sách chi do địa phương ban hành (giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 56 chính sách). Tổng số chi NSĐP thực hiện năm 2010 là 4.920 tỷ đồng; năm 2015 là 11.214 tỷ đồng và năm 2017 là 13.015,8 tỷ đồng. Cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng chi cân đối từ nguồn thu địa phương được phân cấp; giảm tỷ trọng chi bổ sung từ ngân sách trung ương; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

Phóng viên: Vậy những nhân tố nào tác động, thúc đẩy để có được những kết quả ấn tượng trên, thưa ông?

Ông Ngô Đức Ảnh: Hoạt động tài chính - ngân sách của tỉnh đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính; sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Chính sách thu hút đầu tư, tạo thuận lợi về môi trường kinh doanh và những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân đã thu hút doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công tác quy hoạch đất đai, đô thị đã tạo điều kiện tăng nguồn lực thu tiền sử dụng đất phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo Sở Tài chính tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh có những giải pháp cụ thể trong công tác quản lý, phân cấp và khai thác nguồn thu ngân sách và điều hành nhiệm vụ chi NSĐP...

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành luôn sôi động.

Phóng viên: Thưa ông, với vai trò tham mưu cho tỉnh, Sở Tài chính đã có những đề xuất cụ thể như thế nào trong công tác thu - chi ngân sách?

Ông Ngô Đức Ảnh: Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03 ngày 24/11/2015 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 và các năm tiếp theo; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công; rà soát các quỹ đất, nhà trụ sở cũ của các cơ quan hành chính sự nghiệp đưa vào quản lý, khai thác theo quy định của Nhà nước.

Hằng năm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chi tiết đến từng địa chỉ đất, tạo cơ sở cho các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp về nguồn vốn cho những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất bán đấu giá, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Về chi ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các cơ chế, chính sách địa phương phù hợp tình hình thực tế, khả năng nguồn lực của ngân sách trong giai đoạn 2016 - 2020 (từ 67 chính sách giai đoạn 2011 - 2015 còn 56 chính sách giai đoạn 2016 - 2020); thực hiện phân cấp quản lý tài chính theo ngành đối với các sở, ngành cấp tỉnh có đơn vị trực thuộc từ 154 đầu mối năm 2016 còn 63 đầu mối năm 2018; tổ chức mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung...

Phóng viên: Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, quản lý tài chính ngân sách và nâng cao khả năng tự cân đối thu - chi ngân sách, ngành tài chính có những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Ngô Đức Ảnh: Tỷ lệ tự cân đối ngân sách từ nguồn thu NSĐP được hưởng so với tổng chi cân đối NSĐP đã tăng đáng kể qua các năm, năm 2010 là 29%, năm 2015 là 38%, năm 2017 là 41% và năm 2018 là 43%. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, quản lý tài chính ngân sách và nâng cao khả năng tự cân đối thu - chi ngân sách, ngành tài chính xác định phải kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, giải pháp đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu cho ngân sách, tập trung vào khai thác nguồn thu từ đất, dịch vụ, du lịch, thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Cơ quan thuế, hải quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành linh hoạt thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, phân cấp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về thu, chi ngân sách địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị...

Phóng viên: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

              Viết Vinh (thực hiện)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.