Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai

30/06/2020 09:05

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

LCĐT - Công tác Đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của lực lượng công an nhân dân. Nhận thức rõ quan điểm đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác này và coi đây là nội dung cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an toàn tỉnh vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở PC06 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Lào Cai, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính sát thực, giải pháp cụ thể; chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác chính trị, tư tưởng gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị cụ thể. Triển khai thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động trong lực lượng Công an tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, đất nước, Bác Hồ, lực lượng công an nhân dân và tỉnh Lào Cai với hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông cán bộ, chiến sỹ tham gia. Hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong Công an tỉnh được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được chú trọng; công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật được tăng cường và đạt nhiều thành tích cao. Quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức sáng tạo, thu hút, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng trong học tập, công tác và chiến đấu.

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tích cực tổ chức các Hội thi nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên các cấp.

Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy. Chủ động chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy đảng cấp trên, trong đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 101 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 08 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; Quy định 55 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hạn chế sau kiểm điểm, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên được tăng cường. Hệ thống tổ chức đảng các cấp được thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác, đảm bảo cơ chế hoạt động và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác của công an. 

Công tác phân, xếp loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng với thực chất, đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ và đúng tiêu chí theo quy định.

Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng ủy Công an tỉnh, đặc biệt là thành tích nhiều năm liền được Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã khẳng định vai trò to lớn của công tác Đảng, công tác chính trị, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng công an. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.