Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ:

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

01/01/2019 15:43

LCĐT - Ngày 18/6/1997, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai nhận thức sâu sắc quan điểm, mục tiêu, đường lối của Đảng, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ và đã đạt được kết quả tích cực. Phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung này.

Phóng viên: Một trong những yêu cầu quan trọng là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Phi Vân: Căn cứ quy định phân cấp của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và các nhiệm kỳ tiếp theo; đã ban hành Quyết định số 747-QĐ/TU ngày 20/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, phân cấp rõ thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Tiếp đó, ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 10-QĐ/TU về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ thay thế cho Quyết định 747-QĐ/TU, qua đó cụ thể hơn trách nhiệm, quyền hạn về quản lý cán bộ, các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tập thể cấp ủy - lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể; ban cán sự đảng hoặc tập thể cấp ủy - lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với thực hiện các nguyên tắc trên, việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, việc thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi; tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, về cơ cấu, lĩnh vực ngành nghề trong quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ luôn đảm bảo sự phát triển và chuyển tiếp bền vững giữa các thế hệ. Công tác thu hút và phát huy cán bộ, công chức có triển vọng, thành tích xuất sắc, việc tiếp nhận sinh viên giỏi, nhà khoa học trẻ cũng được tỉnh rất coi trọng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về thẩm định thí điểm Đề án vị trí việc làm.

Phóng viên: Cụ thể, công tác cán bộ đã được thực hiện như thế nào qua các khâu, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Phi Vân: Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nổi bật trong đó là khâu quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác quy hoạch là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng để đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chức danh lãnh đạo, quản lý. Quy hoạch đảm bảo tính “động” và “mở”, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình quy hoạch, phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn và thực hiện thẩm quyền quyết định của ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo khi xây dựng quy hoạch. Quy trình thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, do thực hiện tốt các bước quy hoạch nên các cán bộ được quy hoạch đã phát huy tốt năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Về khâu luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ nhằm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đội ngũ cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ sẽ khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín về công tác cán bộ trong từng ngành, đơn vị, địa phương, tăng cường cán bộ cho những nơi đang có nhu cầu cấp bách. Nguyên tắc đề ra với đối tượng luân chuyển là những cán bộ đang giữ chức danh lãnh đạo quản lý trong nguồn quy hoạch, trẻ tuổi, có phẩm chất đạo đức, năng lực, triển vọng, đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trên cơ sở các phương án quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch qua các đợt khác nhau trong mỗi nhiệm kỳ. Cùng với đó, khâu đào tạo, bổ nhiệm và giới thiệu, tiếp nhận, kiểm tra, chính sách cán bộ đều được thực hiện tốt...

Phóng viên: Xin đồng chí khái quát một số nội dung công tác cán bộ hiện nay và định hướng của Tỉnh ủy trong thời gian tới?

Đồng chí Đặng Phi Vân: Trọng tâm công tác cán bộ hiện nay và định hướng thời gian tới là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đánh giá, quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu và từng thành viên lãnh đạo trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh là củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, gắn với cơ cấu vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị;

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ngành, đảm bảo số lượng, cơ cấu độ tuổi, dân tộc, giới tính; chuẩn bị tốt quy hoạch nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                     Cao Cường (Thực hiện)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.