Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Chào mừng Đại hội Hội NHà báo tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai phát triển vững mạnh

04/12/2019 07:52

LCĐT - Những năm qua, Lào Cai có tốc độ phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thành tựu đó có sự đồng hành của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam.

Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và những người làm báo Lào Cai đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội, trở thành một trong những nguồn lực phát triển của địa phương. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, sau 5 năm hoạt động với tinh thần “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”, Hội Nhà báo và lực lượng người làm báo Lào Cai đã vượt qua mọi khó khăn, thể hiện rõ nét vai trò báo chí là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 560 ngày 15/6/2017 của Tỉnh ủy về “Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”; quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên và người làm báo Việt Nam... Thông qua đó, nhận thức về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo và trách nhiệm của hội viên, người làm báo được nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động, phong trào của Hội, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về các chi hội, hội viên với các nội dung trọng tâm như tăng cường công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, trong đó bám sát thực tế nội dung tuyên truyền với hoạt động nghiệp vụ để xây dựng chương trình bồi dưỡng, đào tạo phù hợp cho hội viên hằng năm. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô giải báo chí của tỉnh hằng năm; tham gia giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức đã thu hút hội viên tích cực tìm đề tài, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được quan tâm, đảm bảo quy chế của đề án do Chính phủ phê duyệt đã góp phần khích lệ, động viên hội viên tiếp tục đam mê sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng.

Cùng với việc đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác hữu nghị giữa Hội Nhà báo và các tổ chức báo chí trong và ngoài nước hiệu quả, Hội Nhà báo tỉnh còn tăng cường phối hợp xây dựng, góp ý kiến về các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí. Tham gia giao ban báo chí hằng tháng, tham gia góp ý để tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù như: Quy định về chế độ nhuận bút, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí... tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong tác nghiệp.

Có thể nói, hoạt động của Hội Nhà báo Lào Cai trong những năm qua đã không ngừng đổi mới, đạt được những kết quả rõ nét, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Lào Cai. Đội ngũ những người làm báo luôn là lực lượng tích cực, tiên phong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức trong thế giới hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi Hội Nhà báo tỉnh cần đề ra nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, đưa hoạt động của hội hiệu quả, thiết thực hơn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và hội viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, hội viên nhận thức đúng về vai trò của Hội Nhà báo, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội phát triển.

Hai là, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên; tiếp tục thực hiện tốt Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Ba là, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh vững mạnh. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tham mưu tổ chức tốt Giải thưởng Báo chí Lào Cai hằng năm; động viên hội viên tích cực tham gia các giải báo chí Trung ương, địa phương; tham mưu khen thưởng kịp thời các nhà báo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tăng cường hợp tác quốc tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ tổ chức hội các tỉnh, thành phố để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

Bốn là, phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong việc phối hợp, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn. Chú trọng vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Hội Nhà báo về những vấn đề liên quan đến báo chí và những người làm báo.

Phát huy thành tích đạt được, tin tưởng rằng Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai sẽ luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm; tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Đội ngũ hội viên, những người làm báo tỉnh Lào Cai luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn theo hướng làm báo hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng” của Đảng. Mỗi hội viên, nhà báo tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, góp sức đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Nguyễn Văn Vịnh (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.