Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn mới

10/10/2018 08:15

LCĐT - Nông dân Lào Cai vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, luôn một lòng theo Đảng, cần cù, sáng tạo, đoàn kết làm nên thắng lợi rất đỗi tự hào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với gần 97 nghìn hội viên được tập hợp vào tổ chức Hội Nông dân, trong nhiệm kỳ qua, nông dân Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hướng dẫn hội viên nông dân thu hái chè theo tiêu chuẩn VietGAP.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, được hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được triển khai đồng bộ, tạo cho nông dân tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, động viên hội viên áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống cây, con, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân... được tổ chức rộng khắp. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được kết quả tích cực. Hội đã chủ động trong việc phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân đóng góp công sức và tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, các công trình phúc lợi xã hội. Trong 5 năm qua, hội viên, nông dân trong tỉnh đã hiến hơn 100 ha đất, đóng góp 851 nghìn công lao động, ủng hộ trên 72 tỷ đồng làm đường giao thông và các công trình công cộng khác. Phong trào nông dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được các cấp hội đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được triển khai thực hiện với chất lượng ngày càng cao, số lượng hội viên tham gia hội ngày càng tăng. Với phương châm xây dựng tổ chức hội cơ sở là nền tảng, hội nông dân các cấp đã xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp và tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ của chính quyền các cấp, các ngành, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho công tác hội và các hoạt động của nông dân.

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Những kết quả đạt được của nông dân và hội nông dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều địa phương quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 36 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tăng 32 xã so với năm 2013, có 62 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới và 17 thôn kiểu mẫu.

Lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng của Hội Nông dân tỉnh tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp thương mại.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho hội viên và nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại Đảng, phá hoại độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, vì vậy, cần tuyên truyền, vận động nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của hội, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới có chất lượng và hiệu quả cao hơn; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa và xây dựng hạ tầng nông thôn. Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ba là, tăng cường hoạt động hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề, quan trọng là về vốn tín dụng, kiến thức khoa học kỹ thuật, dạy nghề, kỹ năng tổ chức sản xuất; hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất thông qua việc hướng dẫn xây dựng các mô hình tổ, nhóm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, có thể cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước và quốc tế. Hội nông dân các cấp cần chủ động phối hợp với các ngành để tiếp thu, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông, ngân hàng, nhà doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm.

Bốn là, các cấp hội nông dân phải chủ động, đón đầu để chuẩn bị cho việc ứng dụng “nông nghiệp 4.0”, phải là cầu nối thực sự giữa người nông dân với nhà khoa học, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp, nông dân giỏi đầu tư vào nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ nano... vào sản xuất nông nghiệp.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh để mỗi cấp hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân. Hoạt động hội phải tập trung về cơ sở, gắn bó sâu sát, nắm chắc tình hình và tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên, nhất là nông dân ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp hội viên chủ động, tự tin hơn trong lao động, sản xuất, tổ chức cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu các vấn đề cụ thể đang gây khó khăn, bức xúc cho nông dân, tìm giải pháp hoặc kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để xảy ra “điểm nóng”; tích cực tham mưu để có các cơ chế, chính sách đồng bộ, hợp lý liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ hội phải nhạy bén, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, phải thực sự am hiểu tâm tư, tình cảm, tập quán của hội viên nông dân, có như vậy mới có thể chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, động viên sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức vận động nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tôi tin tưởng rằng, với bản chất, truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 cùng toàn thể hội viên, nông dân sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.