Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên

01/08/2020 09:40

LCĐT - Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trong đó có nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đóng vai trò nòng cốt.

Sau đại hội đảng bộ các cấp thường có 4 khâu quan trọng để đưa các quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống, đó là: Xây dựng và ban hành nghị quyết; tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; triển khai thực hiện nghị quyết; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của các tổ chức đảng trong giai đoạn mới trên cơ sở tổng kết 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) và 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991 - 2021).

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là những định hướng chính trị lớn, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 241 ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến hết tháng 6/2020, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội và các hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai kế hoạch, nghị quyết, đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đây là khâu quan trọng bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời là tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự tham gia của các cấp, các ngành, đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đóng vai trò quan trọng, mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Những năm qua, lực lượng những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai, trong đó có đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền miệng các cấp không ngừng được củng cố về số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị. Thực hiện Chỉ thị 17 ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, các cấp ủy trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác kiện toàn, từng bước phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 1.814 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trong đó có 5 đồng chí báo cáo viên cấp trung ương công tác tại tỉnh, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 239 báo cáo viên cấp huyện, 1.520 báo cáo viên cấp xã. Về tiêu chuẩn, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị bảo đảm yêu cầu, phù hợp với thực tiễn.

Đội ngũ tuyên truyền viên cũng không ngừng được củng cố về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là khi tỉnh Lào Cai thực hiện mô hình tuyên vận từ năm 2012 đến nay; đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn, hoạt động theo hướng từng bước chuyên nghiệp từ tỉnh đến cấp xã thông qua hội nghị báo cáo viên hằng tháng, ở cấp thôn, tổ dân phố còn có 1.503 tuyên truyền viên là tổ trưởng các tổ tuyên vận hoạt động nền nếp, được đánh giá hằng tháng.

Trong thời gian tới, để phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong quán triệt, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác tuyên giáo.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt. Cấp ủy đảng các cấp cần xây dựng, đào tạo lực lượng nguồn kế cận bảo đảm các yêu cầu về năng lực, trình độ, cơ cấu giới tính, dân tộc, độ tuổi…. Việc thường xuyên mở các hội thi báo cáo viên giỏi các cấp là cơ hội tốt để đội ngũ báo cáo viên thể hiện năng lực, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác triển khai nghị quyết của Đảng trong tình hình mới. Đầu tư thời gian, trí tuệ nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch, đề án… thực hiện nghị quyết đại hội đảng để có sự truyền đạt hiệu quả, sinh động, phù hợp với đối tượng. Hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, bản lĩnh chính trị, phương pháp, kỹ năng, trình độ của người tuyên truyền giữ vai trò then chốt.

Một trong những yêu cầu là phải gắn công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, nội dung tuyên truyền phải cung cấp được những thông tin có luận cứ, cơ sở khoa học về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức đúng và làm cơ sở đấu tranh hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền phản động, quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, bố trí để báo cáo viên, tuyên truyền viên đồng thời là thành viên của lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo đảm sự nhanh nhạy, kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng cũng như đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái...
Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng là điều kiện quan trọng góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

Đỗ Đức Liệu
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.