Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

16/10/2019 09:59

LCĐT - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), phóng viên Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Phóng viên: Thưa đồng chí, những năm qua, việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được UBKT Tỉnh ủy thực hiện ra sao?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Công tác kiểm tra, giám sát xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cấp ủy giao.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành một số đề án, chỉ thị liên quan. Tiêu biểu như Đề án số 26 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị” (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Chỉ thị số 23 về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”; Quy định số 19 ngày 3/10/2017 của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Đề án 01 ngày 12/9/2016 ban hành bộ quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh...

Ngoài việc tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23, UBKT Tỉnh ủy chủ trì rà soát các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của các ban đảng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hằng năm, UBKT Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo UBKT các cấp ủy trực thuộc tham mưu báo cáo cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra gửi về UBKT Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính và các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phóng viên: Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua có điểm gì mới đáng chú ý, thưa đồng chí?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua chính là việc tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23. Việc thực hiện chỉ thị góp phần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm cơ bản đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Đối với cấp ủy, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ, các đề án, nghị quyết chuyên đề gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Thưa đồng chí, sự chủ động đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát đã mang lại kết quả như thế nào?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Đầu nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt coi trọng công tác chuyên môn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy kiểm tra 34 tổ chức đảng, 15 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức, 12 đảng viên (đạt 100% chương trình đề ra). Nội dung chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện kết luận sau kiểm tra. Các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát về cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát. Đồng thời, yêu cầu tổ chức đảng có biện pháp, kế hoạch khắc phục khuyết điểm và các mặt hạn chế.

UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành 28 cuộc kiểm tra đối với 31 tổ chức đảng và 28 đảng viên (đạt 140% kế hoạch), trong đó có 20 cuộc kiểm tra chuyên đề và 8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 38 cuộc đối với 31 tổ chức đảng và 51 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Tham mưu giúp Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật 2 đảng viên là cấp ủy cấp huyện; xem xét xử lý kỷ luật 8 đảng viên theo thẩm quyền; giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên; xem xét, giải quyết khiếu nại, kỷ luật 1 đảng viên; tiếp 56 lượt công dân và đảng viên, tiếp nhận và xử lý 258 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Phóng viên: Trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy sẽ triển khai những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; đổi mới việc phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và tự kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy. Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề gắn với kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Trung ương 7, 8 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình và đề án của cấp ủy các cấp.

Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác sàng lọc đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, nhằm đảm bảo chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng và đội ngũ đảng viên nói chung.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!
                                                                                                                     Thành Phú (thực hiện)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.