Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

29/06/2020 14:39

LCĐT - Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện trên các mặt công tác và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối. Đặc biệt, Đảng ủy Khối quan tâm thực hiện và chỉ đạo các đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Quy định 109- QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (trước đây là Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên).

Trao đổi thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ảnh: Lan Hương

Trong thời gian qua, hầu hết các đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ trong Đảng bộ đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hằng năm, các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đã quan tâm việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào nội dung chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định… của cấp trên về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 277 tổ chức đảng và 173 đảng viên; giám sát chuyên đề 197 tổ chức đảng và 255 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 45 tổ chức đảng và 23 đảng viên; giám sát chuyên đề 32 tổ chức đảng và 36 đảng viên). Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 550 tổ chức đảng và 9 đảng viên; giám sát chuyên đề 177 tổ chức đảng và 203 đảng viên. Chi bộ kiểm tra 384 đảng viên, giám sát 345 đảng viên; tiếp nhận và xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng quy định 43 đơn, thư; không có tái tố, khiếu nại, không để khiếu kiện đông người.

Công tác tiếp đảng viên và công dân được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật 1 đảng ủy cơ sở; thi hành kỷ luật 75 đảng viên, trong đó khiển trách 64 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, khai trừ 6 đảng viên; đồng thời chỉ đạo, đề nghị xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể. Tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật không khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Với những kết quả đạt được cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đáp ứng kịp thời sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ còn có một số hạn chế, yếu kém. Có chi bộ phân công đảng viên không phải chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát nên tâm lý ngại đụng chạm, e dè, thiếu bản lĩnh, thiếu dũng khí khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ hoặc mới tham gia cấp ủy nên kinh nghiệm và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế, lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Mặt khác, đa số cấp ủy viên được phân công làm công tác kiểm tra, giám sát phải dành phần lớn thời gian cho công việc chuyên môn, chưa có nhiều thời gian đầu tư, nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ của Đảng.  Một số chi bộ chưa quan tâm đến việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và nhiệm kỳ, nhất là loại hình chi bộ trong doanh nghiệp. Số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát tại các chi bộ còn ít; một số chi bộ chưa kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên. 

Có cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm, còn xem nhẹ việc giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh của đảng viên nên khi giải quyết chưa thực hiện đúng quy trình...

Trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, sẽ tạo nhiều cơ hội, thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, nhất là thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” để tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng bộc lộ rõ, thậm chí công khai và nghiêm trọng hơn... 

Trước những thời cơ và thách thức đó, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối phải phát triển lên tầm cao mới, đủ năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành. Do đó, mục tiêu đề ra là phải tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trước hết là bí thư chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, có nền nếp trong từng chi bộ và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định; phải tạo được sự đoàn kết thống nhất của đảng viên, của chi bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, phát huy được ưu điểm, phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sau: Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của chi bộ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Đẩy mạnh công tác quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ trong chi bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên của chi bộ; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của chi bộ được tổ chức thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả...

Nguyễn Phúc Thuận
             (Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.