Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức

19/06/2017 09:33

LCĐT - Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xă hội…” . Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn nêu rõ những vấn đề cơ bản, toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tổ chức học tập thường xuyên, mà trước hết là trong các tổ chức của hệ thống chính trị, những vấn đề đó, có nội hàm rộng, xuyên suốt trong quá tŕnh thực hiện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Hà tổ chức tọa đàm học tập và làm theo Bác.

Như vậy, để việc học tập nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, tự giác của cá nhân trong mỗi tổ chức thì việc cụ thể hóa nội dung, phương thức học tập có tính hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ theo kế hoạch cho cả giai đoạn và từng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong kế hoạch chung học tập và làm theo Bác từng năm, giai đoạn 2016 - 2020 là rất quan trọng. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về xây dựng kế hoạch học tập. Nhất thiết phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức học tập và đánh giá kết quả việc học tập phù hợp trong kế hoạch học tập và làm theo Bác theo giai đoạn, từng năm. Trong kế hoạch, phải có sự phân công chuẩn bị, thực hiện, đánh giá việc thực hiện các nội dung học tập cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. Xây dựng được kế hoạch học tập cụ thể, khoa học và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đă đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm, mới có cơ sở để khắc phục tình trạng thụ động, lúng túng, tùy tiện, thậm chí không thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ (có tính bắt buộc) và trong sinh hoạt chuyên đề...

Thứ hai, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cấp trên không chỉ làm tốt việc định hướng nội dung học tập trong kế hoạch (hoặc hướng dẫn), mà có trách nhiệm biên soạn, cung cấp tài liệu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp trước yêu cầu mới. Căn cứ tài liệu của Trung ương về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị đến năm 2020, cần sớm xác định nội dung, hình thức thực hiện, biên soạn tài liệu của Lào Cai cùng với tài liệu của Trung ương cung cấp cho cơ sở thực hiện học tập và làm theo Bác cho cả giai đoạn và từng năm. Trên cơ sở đó, cấp huyện, các ngành, đoàn thể và cơ sở cũng chủ động tìm tòi, sáng tạo trong xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu học tập sát hợp, hiệu quả. Làm được như vậy, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ phong phú, sinh động, thiết thực hơn, khắc phục tình trạng trông chờ, khô cứng, hình thức…

Thứ ba, duy trì nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác (thực chất là tổ chức học tập) thông qua sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, uốn nắn, khảo sát việc học tập; đánh giá kết quả học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào kế hoạch, chi ủy, lănh đạo cơ quan, đoàn thể có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung, phân công và tổ chức thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác tại buổi sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt định kỳ bảo đảm gắn kết lý luận với thực tiễn. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi đưa vào sinh hoạt định kỳ đều phải có sự liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Khi đánh giá tình hình và triển khai việc học tập và làm theo Bác của chi bộ, cơ quan, đơn vị phải gắn với nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch và có thể bổ sung, điều chỉnh phù hợp tại thời điểm sinh hoạt định kỳ. Tình hình làm theo Bác của cá nhân trong chi bộ, cơ quan, đơn vị được đánh giá tại sinh hoạt định kỳ cũng chính là nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xét về ý nghĩa thực tiễn. Với yêu cầu cao trong việc đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ, đòi hỏi cấp ủy đảng, chi bộ, lănh đạo cơ quan, đơn vị buộc phải có biện pháp theo dõi, tổng hợp, chuẩn bị các điều kiện nghiêm túc để trong thời gian nhất định tại các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ chức thực hiện được các mục tiêu đề ra mà không phát sinh thêm các cuộc họp, thời gian sinh hoạt định kỳ.

Cần chú trọng kiểm tra, phát hiện, kịp thời uốn nắn các biểu hiện hình thức, sao chép các nội dung, trên có nội dung gì, dưới có nội dung đó, không cụ thể, không khả thi trong các kế hoạch của tổ chức đảng, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, thực hiện việc đưa nội dung học tập Bác vào sinh hoạt định kỳ, về nhận thức của cán bộ, đảng viên… nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đă được học tập theo kế hoạch bằng các hình thức phù hợp, chú trọng hình thức đối thoại, trao đổi  trực tiếp trong quá trình kiểm tra, giám sát, khảo sát.

Học tập luôn gắn với làm theo Bác. Trong đó, nhấn mạnh việc làm theo, nhưng việc làm theo phải được dựa trên kết quả học tập; đồng thời, kết quả làm theo lại chính là nội dung để triển khai học tập. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức trong hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, tác động thường xuyên theo kế hoạch, bảo đảm sự lănh đạo, chỉ đạo cụ thể đến từng cá nhân, là cơ sở thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác đi vào thường xuyên, tự giác hằng ngày trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên.

Cao Đức Hải

(Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng của Tỉnh ủy)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.